Informatie

Gebruik van de app My Glide

Vanaf vliegseizoen 2019 maakt het DDWV ook gebruik van de app. My Glide. Ontwikkeld door de GeZC. De app is beschikbaar voor zowel Android als Apple toestellen

 

App store

 

Inloggen op de app

Inloggen op de app kan met je DDWV inlogcode en DDWV wachtwoord. Op de app heb je als DDWV vlieger zicht op jouw (DDWV) logboek 

 

My Glide Logboek

 

Afmelden van jouw vlucht

Aan het eind van de vliegdag kan je de eigen vlucht afmelden. Dit wordt direct verwerkt in de startadministratie

My Glide Logboek details

 

My Glide Landingstijd invoeren

 

Let op: De app heeft de mogelikheid heeft om je aan te melden voor een vliegdag. Dit is echter alleen bedoeld om aan te geven dat je aanwezig bent op het veld. De veldleider heeft dan jouw naam alvast in de startadministratie staan. 

Het aanmelden voor de vliegdag is niet gelijk aan het registreren van jouw deelname aan het DDWV bedrijf. Om je aan te melden voor een DDWV vliegdag moet je gebruik maken van de reserveertool.

 

header image

 

Het is helaas nog niet mogelijk om de radarbeelden live in deze site te laten zien. 

 

Hier zijn LIVE de (zweef)vliegtuigen te zien die hun FLARM aan hebben staan. 

Als jouw zweefvliegtuig nog niet herkend wordt op de "radar", meldt deze dan hier aan.

Hartelijk dank voor uw bericht. De coordinator DDWV zal het zo snel mogelijk verwerken en indien nodig op  uw vraag antwoorden.

test

E9

Deelnemers aan DDWV zijn (jeugd)leden met een volledig betalend lidmaatschap van één een nederlandse zweefvliegvereniging. Deelnemers aan DDWV dienen op het vliegveld een bewijs van lidmaatschap van hun zweefvliegvereniging te  overleggen wanneer hier door de veldleider om wordt gevraagd.

Deelnemers aan DDWV nemen deel aan een beperkt gedeelte van de verenigingsactiviteiten van de GeZC. Door zich te registreren voor DDWV, gaat u akkoord met artikel 3 en 4 van het huishoudelijk regelement van de GeZC:

Artikel 3. Aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de verenigingsactiviteiten geschiedt geheel voor eigen risico; de vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Door akkoord te gaan met de verklaring, zoals verderop in dit reglement aangegeven, doet elk persoon volledig afstand van elke vordering jegens de vereniging en haar bestuur.

Voor minderjarige personen doen ouders of voogden afstand van elke vordering door medeondertekening van bedoelde verklaring; zij geven daarmee tevens toestemming tot actieve deelname aan het vliegbedrijf door het minderjarige lid.

Artikel 4. Akkoord met Statuten, Huishoudelijk Reglement, Organisatie Reglement, Veldreglement Terlet, en Naderingsprocedure.

Door akkoord te gaan met deze verklaring bevestigt u kennis te hebben genomen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het ORG, het Veldreglement van Terlet, de naderingsprocedure en verdere uitwerking daarvan. Verder geeft u hiermee aan akkoord te gaan met de daarin vervatte artikelen en met het naleven daarvan.

Zij/hij verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud en de strekking van de statuten en de strekking van het huishoudelijk reglement van de Gelderse Zweefvliegclub en belooft zich in overeenstemming daarmede te zullen gedragen en zich aan de bepaling te zullen onderwerpen

 Naderingsprocedure DDWV GeZC

 Statuten GeZC

 Huishoudelijk reglement GeZC

Organisatiereglement GeZC

 Veldreglement Terlet

Het gedoogd vliegen zonder DDI stelt extra verantwoordelijkheden aan de vliegers. Zij dienen zich te onthouden van gedragingen die kunnen worden opgevat als ongewenst of gevaarlijk gedrag. Bij incidenten zal de "Gelderse kleine commissie" zich hierover uitspreken en kan afhankelijk van de ernst voor beperkte tijd dan wel permanent het deelnemen aan het DDWV worden ontzegd. NB: Men dient standaard een normaal circuit te vliegen. Het maken van een wedstrijd finish (zoomer) is nadrukkelijk verboden.

 

 

header image old


Aankomstprocedure weergeven op een grotere kaart

Voor 2022 zijn de tarieven nog in bewerking. Verhogingen in de prijzen ten gevolge van de spanningen in de Oekraine en de daarmee verband houdende verhogingen in de brandstofprijzen kunnen nog leiden tot aanpassingen (verhoging) van de geldende tarieven:

Ketelmeer.JPG

Wat momenteel blijft is de verrekening via de strippen. 

Kosten per vliegstrip: € 4.00.

*Het besluitmoment is om 21:00 uur, op de avond voorafgaand aan de betreffende vliegdag, dan wordt ok definitief vastgesteld of er een lierbedrijf of een sleepbedrijf komt. Op het moment dat er vanuit het DDWV besloten wordt om te gaan vliegen, ben je op die gehele dag de daartoe benodigde strippen verschuldigd, ongeacht het moment waarop je besluit te komen en ongeacht de aanwezigheid van crew.

De crew is in principe aanwezig tot minimaal 1 uur nadat de laatste vlieger is vertrokken. Na 15:00 uur zit de dienst van de crew er op, de vliegdag blijft echter wel een DDWV vliegdag.  

Vroeg aanmelden zal anderen aanmoedigen om zich ook in te schrijven voor een vliegdag, en geeft de crew de gelegenheid om in hun planning daarop te anticiperen. Daarom wordt vroeg aanmelden beloond met een korting.

 

 

Dagtarieven lieren
Aanmelding #Strippen Per dag
Aanmelding langer dan een dag voor het besluitmoment*       6 €24
De dag voor de vliegdag en vóór het besluitmoment* 7 €28
Na het besluitmoment* of op de vliegdag zelf 9 €36
Vanaf de derde lierstart, per lierstart
(In overleg met de startleider)
2 €8

 P1060702

 

 

 

Annuleer je je aanmelding ná het besluitmoment, dan worden 4 strippen teruggestort.

Bij inschrijven betaal je altijd het liertarief. Indien er geen lierbedrijf is, maar een sleepbedrijf, worden de meerkosten van de eerste sleep t.o.v. het dagtarief voor lieren achteraf van je saldo afgetrokken (minimaal 6 strippen, afhankelijk van de sleephoogte). Zorg hierbij voor voldoende saldo. 

 

Dagtarieven slepen (onder voorbehoud)
Aanmelding #Strippen Per dag
Eerste start tot 400 meter
( bij aanmelden langer dan 1 dag voor het besluitmoment, zie boven)
13 €52
Tweede start en meer tot 400 meter 11 €44
Extra hoogte (per 100 meter) 1 €4

 P1030712 klein

 

 

 

 

 

 

Als je op een vliegdag zowel wilt lieren als slepen dan wordt de sleepstart berekend volgens de tarieven van de tweede start. 

 

Zie voor meer informatie over slepen: http://slepenopterlet.nl/ 

 

Dagdeelname

Individuele vliegers die volledig lid zijn van een bij de KNVVL aangesloten zweefvliegclub die geen belangstelling heeft voor een jaarabonnement, kunnen tot maximaal drie keer per jaar op doordeweekse dagen, met eigen kist of clubkist, aansluiten bij DDWV. Op het veld dien je in staat te zijn het lidmaatschapsbewijs van je zweefvliegclub te tonen.

Dagvliegers dienen zich te registreren op ddwv.gezc.org en zich in te schrijven voor een vliegdag. Betaling via Ideal. Een dagvlieger betaalt per aanmelding 6 strippen extra om een dag te komen vliegen. Het dagtarief voor deze vliegers bedraagt €48,- tot €60,- Euro afhankelijk van het aanmeldmoment. Eventuele kosten voor slepen worden separaat verrekend.

Individueel DDWV lidmaatschap

In aanvulling op de dagdeelname is het ook mogelijk om individueel DDWV ‘lid’ te worden. Je bent volledig lid van een bij de KNVVL aangesloten zweefvliegclub, jouw club heeft geen jaarabonnement voor het DDWV maar je wilt meer dan drie keer per jaar komen vliegen op een doordeweekse dag. Je dient op het veld in staat te zijn het lidmaatschapsbewijs van jouw zweefvliegclub te tonen.

Individuele DDWV leden dienen zich te registreren op ddwv.gezc.org. Om op Terlet te mogen vliegen als niet-Terletclub vlieger is er een tarief ingesteld van 300,- Dit bedrag gaat naar de SNZT omdat je niet bijdraagt aan het onderhoud en gebruik van Terlet d.m.v. contributie. Als individueel lid kan je jezelf daarna via het strippen systeem inschrijven voor een vliegdag.

Individueel lid worden bepaal je voorafgaand aan de eerste vlucht door het tarief van 300,- Euro over te maken aan de Penningmeester van de GeZC

 • op rekeningnummer NL 58 ABNA 0431 5017 85  
 • t.n.v. Gelderse Zweefvliegclub,
 • onder vermelding van Naam + club + 'individueel lidmaatschap DDWV'. 

Vanaf het moment dat je individueel lid van het DDWV bent kan je strippen kopen en jezelf tegen de reguliere tarieven inschrijven voor de DDWV vliegdagen.

IMG 20181027 095835 klein

Regeling Zelfstarters

Vliegers die gebruik maken van een zelfstartend zweefvliegtuig kunnen gebruik maken van de 'Regeling Zelfstarters'. Deze luidt als volgt:

Aan het begin van een DDWV-kalenderjaar kunnen zelfstartende vliegers zich aanmelden voor de afkoop van zelfstart tijdens DDWV. Aanmelden kan door het geldende tarief (zie onderstaand staatje) over te boeken op

 • rekeningnummer NL 58 ABNA 0431 5017 85  
 • t.n.v. Gelderse Zweefvliegclub,
 • onder vermelding van Naam + club + 'afkoop regeling zelfstarters'. 

Voorwaarde is uiteraard dat zij lid zijn van een Terlet-club of van DDWV-club die betaald heeft voor medegebruik van Terlet.

 

Regeling Zalfstart                               Per jaar
Voor leden van zg Terlet clubs  € 100,-
Voor leden van overige DDWV-clubs  € 250,-
Voor overige vliegers    € 400,-

 

Verder dien je lid te zijn van de KNVvL of een Nationale Aeroclub en dien je een WA-vliegverzekering te hebben afgesloten. De Veldleider kan hier naar vragen. 

Mocht je tijdens de vliegdag niet zelfstarten maar gebruik maken van de lier- en sleepfaciliteiten dan gelden de reguliere DDWV tarieven voor lieren en slepen. 

Voor het vliegen op Terlet gelden de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de brochure 'Vliegen van, naar en op Terlet' (te vinden op de website van Terlet). Vliegers die zich niet aan deze voorwaarden houden worden van de regeling uitgesloten. Iedereen dient zich vóór de start te melden bij de Veldleider c.q. Startleider. 

 

P1040791 klein

Afspraken tijdens club- of DDWV-bedrijf

Indien er sprake is van een club- of DDWV-bedrijf, dient men zich te houden aan de regels die voor dit bedrijf gelden.Bij een DDWV bedrijf geldt: 

 • Voor de start dient de vlieger zich te melden bij de Veldleider
 • De start kan pas geschieden nadat er overleg is gevoerd met de Veldleider via een tweezijdige radioverbinding
 • Na de landing meldt de vlieger zich af conform de DDWV-voorschriften

Het club- c.q. DDWV-bedrijf zorgt o.a. voor de brandwacht, het plaatsvervangend havenmeesterschap en de startadministratie. 

 

Vliegen buiten een club- of DDWV-bedrijf

Hiervoor gelden de voorwaarden in de brochure 'Vliegen van, naar en op Terlet'.

Met oog op zorgvuldigheid merken we het volgende op:

 • Het gaat om activiteiten bij een 'gesloten veld', volledig onder verantwoordelijkheid van de vlieger zelf. DDWV heeft hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
 • De vlieger dient zelf zorg te dragen voor een brandwacht. Bij calamiteiten dient de brandwacht 112 te bellen.
 • Bij een gesloten veld is er geen (plaatsvervangend) havenmeester en is het calamiteitenplan buiten werking. Bij terugkeer dient zich de vlieger af te melden bij een contactpersoon (bij voorkeur de brandwacht). 

Uitgangspunt is dat het slechts om één (of hooguit enkele) zelfstarter(s) gaat. In dat geval kan worden volstaan met de brandblusser die bij de parkeerplaats naast de 22R beschikbaar is. 

Buiten een club- of DDWV bedrijf is het bijhouden van de vluchtgegevens de volledige verantwoordelijkheid van de vlieger. Het verzoek is om de start en de baankeuze door te geven aan de havenmeester.

 

Overige tarieven.

Tarieven voor overige Terlet producten kun je hier vinden.

 

header image old

.